Avatar

სტუდიო ვიზიტი მაია სუმბაძესთან

ფოტო: სანდრო სულაბერიძე  მაია სუმბაძე, დაიბადა1972 წელს, თბილისში. ახლაც თბილისში ცხოვრობს და უამრავ სხვადასხვა სახის პროექტზე მუშაობს.…