Tag: Margaret Bourke-White

დოკუმენტური ფოტოგრაფია – მარგარეტ ბურკ-უაიტი

დოკუმენტურ ფოტოგრაფიას, თანამედროვე ეპოქაში, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დანიშნულება აქვს. მისი მთავარი მიზანია შექმნას უტყუარი დოკუმენტი, ასახოს…